Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ZAHORAMIZADOLAMI.SK

(ďalej len ako „VOP“)

Prevádzkovateľom Internetového obchodu umiestneného pod doménou zahoramizadolami.sk je:
Názov: Banskobystrický kraj Turizmus
Sídlo: Námestie SNP č. 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52 132 072
Bankové spojenie: SK70 0900 0000 0051 5819 0150
krajská organizácia cestovného ruchu zapísaná v Registri organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia cestovného ruchu, číslo spisu 31943/2018/SCR
E-mail: info@zahoramizadolami.sk
Tel. číslo: +421 948 874 620
(ďalej len ako ,,Predávajúci“).

I. Základné ustanovenia, pojmy

1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy je na jednej strane Predávajúci a na druhej strane Spotrebiteľ. Ďalej upravujú proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom, podmienky predaja a nákupu Tovaru a práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na Internetovej adrese https://www.merch.zahoramizadolami.sk/(ďalej v texte len ako „Internetový obchod“).

• Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

• Odberateľ – registrovaný Spotrebiteľ na doméne zahoramizadolami.sk, ktorý nakupuje Tovar v Internetovom obchode na doméne Predávajúceho.

• Príjemca – fyzická osoba, ktorej je Tovar určený, resp. osoba, ktorej sa má Tovar dodať. Údaje Príjemcu sa uvádzajú ako dodacia adresa.

• Tovar – predmet kúpy a predaja, ktorý je ponúkaný prostredníctvom Internetového obchodu.

• Objednávka – úkon Spotrebiteľa, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v Internetovom obchode.

• Cena – celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH, vrátane ceny dopravy.

• VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu.

• Kúpna zmluva – zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru prezentovaného v Internetovom obchode na stránke zahoramizadolami.sk, uzavretá podľa a v súlade s týmito VOP.

2. Spotrebiteľ podaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých súčasťou sú aj podmienky reklamácie , a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

3. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ a tieto VOP určité právne vzťahy neupravujú, riadia sa právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom Zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, Zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ a tieto VOP určité právne vzťahy neupravujú, riadia sa právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom Zákonom č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník, v platnom znení.

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho a uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu s využitím rozhrania Internetového obchodu Predávajúceho.
2. Popis Tovaru najmä jeho hlavných vlastností, jeho dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené pri Tovare. Ceny Tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v Internetovom obchode.
3. Nákup Tovaru cez Internetový obchod nie je podmienený registráciou Spotrebiteľa.
4. Pri registrácii je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho Predávajúci vyžaduje. Pri registrácii a pri objednávaní Tovaru je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Uvedené údaje je Objednávateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Objednávateľom sú Predávajúcim považované za správne a pravdivé.
5. Pri registrácii v Internetovom obchode bude Spotrebiteľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačný link. Spotrebiteľ kliknutím na link aktivuje svoje konto v Internetovom obchode.
6. Po úspešnej registrácii bude mať Odberateľ prístup ku svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlasovať v Internetovom obchode. Pri každom ďalšom nákupe sa Odberateľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou pridelených prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v Internetovom obchode.
7. Odberateľ objednáva Tovar podľa pokynov uvedených v Internetovom obchode.
8. Po stlačení tlačidla ,,PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pri vybranom Tovare sa objednaný Tovar pridá do nákupného košíka Odberateľa. Nákupný košík daného Odberateľa je tomuto Odberateľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie. Pri zadávaní Objednávky si Odberateľ vyberie Tovar, počet kusov Tovaru, spôsob platby za Tovar a spôsob doručenia Tovaru.
9. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob doručenia Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
10. V celkovej Cene Objednávky je započítaná aj cena za dopravu a balenie Tovaru.
11. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla označeného ako ,,Objednať s povinnosťou platby“. Pred stlačením označeného tlačidla je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla ,,Prečítal/a som si  Všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi.“
12. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla ,,Objednať s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/ bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú sa Spotrebiteľ zaväzuje Predávajúcemu uhradiť. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne.
13. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka registrovaná v systéme Internetového obchodu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú uviedol pri registrácii, potvrdenie resp. prijatie jeho Objednávky s informáciami o Objednávke.
14. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa predošlého bodu VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi, sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za uvedenú Cenu. Všetky Objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné.
15. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení Ceny Tovaru v Internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Objednávateľovi Tovar za celkom zjavne chybnú Cenu alebo za iných, zjavne chybných podmienok. Predávajúci informuje Objednávateľa o chybe bez zbytočného odkladu a zašle mu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku ktorá sa bude považovať za návrh na uzatvorenie novej kúpnej zmluvy alebo dodatku k nej.
16. Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu maximálne jedného roka od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a to za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Spotrebiteľ alebo Odberateľ prehlasujú, že informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú im dostatočne zrejmé z týchto VOP, kde je potrebný proces zrozumiteľne popísaný.

III. Dodacie podmienky

1. Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru spôsobom určeným Objednávateľom v Objednávke a to:
1.1. osobný odber na výdajnom mieste Predávajúceho alebo (z dôvodu opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19 je osobný odber do odvolania pozastavený)
1.2. zaslanie kuriérom, poštovným podnikom alebo iným spôsobom na adresu dodania určenú Odberateľom či Príjemcom
1.3. v prípade Tovaru Eurobankoviek bude Tovar zaslaný výhradne doporučene poštovným podnikom
1.4. Cena poštovného je 2,90 EUR. Poštovné zahŕňa náklady na poštovné a balné.
1.5. tovar Eurobankovka zasielame aj do Českej republiky, cena zásielka je stanovená na sumu 4,50 EUR
2. Predávajúci odošle kupujúcemu tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená iná dodacia lehota. Vo väčšine prípadov je dodanie do 3 pracovných dní, maximálne však až do 30 dní. V prípade dlhšieho dodania budeme Objednávateľa o tomto informovať.
3. V prípade akýchkoľvek výnimočných situácii a požiadaviek Odberateľa alebo Príjemcu ohľadne doby doručenia je možná ústna dohoda medzi Predávajúcim a Odberateľom alebo Príjemcom na telefónnom čísle +421 948 874 620 alebo na e-mailovej adrese info@zahoramizadolami.sk
4. V prípade výpadku informačného systému (systému Internetového obchodu) alebo akýchkoľvek iných ďalších nepredvídaných udalostí a okolností Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie doby doručenia.
5. Odberateľ je povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní, pokiaľ Tovar má byť doručený Príjemcovi ktorý nie je Odberateľom, je povinnosťou Odberateľa zabezpečiť prevzatie Tovaru Príjemcom.
6. Odberateľ je povinný skontrolovať Tovar alebo zabezpečiť jeho skontrolovanie Príjemcom ihneď po doručení v prítomnosti osoby poverenej doručením Tovaru (kuriér, zamestnanec poštovného podniku a pod.) alebo Predávajúceho. V prípade zistenia vady Tovaru alebo vady jeho obalu je Odberateľ alebo Príjemca povinný uviesť toto poškodenie do potvrdenia o prevzatí Tovaru a Tovar s vadou prevziať alebo odmietnuť prevziať dodaný Tovar s vadou. V prípade prevzatia Tovaru s vadou je Odberateľ oprávnený uplatniť si reklamáciu postupom podľa týchto VOP. V prípade, ak Odberateľ alebo Príjemca odmietne prevziať doručovaný Tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Predávajúci. V prípade neprevzatia Tovaru s vadou, alebo vrátenia Tovaru s vadou Odberateľom alebo Príjemcom nemá Spotrebiteľ ani Odberateľ nárok na vrátenie Ceny. Objednávateľ alebo Príjemca má právo si v Predávajúcim stanovenej lehote objednať Tovar v rovnakej hodnote ako bol Tovar neprevzatý kvôli jeho vade.
7. V prípade akýchkoľvek výnimočných situácii a požiadaviek Odberateľa alebo Príjemcu je možná ústna dohoda medzi Predávajúcim a Odberateľom alebo Príjemcom na telefónnom čísle +421 948 874 620 alebo na e-mailovej adrese info@zahoramizadolami.sk.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo doručeniu objednaného Tovaru Odberateľovi alebo Príjemcovi. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Odberateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Odberateľ už zaplatil kúpnu Cenu, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia, že nastali závažné okolnosti podľa tohto bodu VOP.

IV. Platobné podmienky

1. Všetky ceny Tovaru v Objednávke aj na stránke Internetového obchodu sú uvedené vrátane DPH. Cenu objednávky môže Odberateľ uhradiť:
• bezhotovostne, prevodom na bankový účet predávajúceho SK70 0900 0000 0051 5819 0150,
• bezhotovostne, platobnou kartou
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GP Webpay,
• v hotovosti pri prevzatí Tovaru (dobierka),
• v hotovosti, ak bol medzi Zmluvnými stranami dohodnutý ako spôsob dodania osobný odber Tovaru
2. Tovar Eurobankovky je možno uhradiť výhradne bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GP Webpay, alebo platbou na účet.
3. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiadny poplatok.
4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
5. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

V. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Odberateľ berie na vedomie, že v zmysle Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov nie je možné odstúpiť od Kúpnej zmluvy pokiaľ objednaným Tovarom je Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovar vyrobený na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného Spotrebiteľa, Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, ako aj Tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom. V prípade iného Tovaru, ako je uvedené v predošlej vete tohto bodu VOP, je Odberateľ oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia Tovaru.
2. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Odberateľ odoslať odstúpenie Predávajúcemu vo vyššie uvedenej lehote. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Odberateľ využiť vzorový formulár k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy poskytovaný Predávajúcim. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle Odberateľ na emailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP.
3. Odberateľ, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť Tovar do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Ak Odberateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom akým ich od kupujúceho prijal. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Odberateľovi skôr, než mu Odberateľ Tovar odovzdá alebo preukáže, že mu Tovar odoslal.
4. Tovar musí vrátiť Odberateľ Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Odberateľa na vrátenie Ceny.
5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu alebo dovoz Tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Odberateľa prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti mu v lehote 14 dní od oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom akým ich od neho prijal.

VI. Záruka

1. Ak má prevzatý Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho kvalita, množstvo alebo akosť zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.
2. Predajca poskytuje na ním predávaný Tovar záruku v zákonnej dobe, teda v trvaní 24 mesiacov. Uvedené platí len pre prípady, kedy Tovar Predajca predáva Spotrebiteľovi.
3. Na žiadosť Spotrebiteľa vydá Predávajúci potvrdenie o poskytnutí záruky v písomnej forme – vo forme záručného listu. Záručným listom môže Predávajúci stanoviť podmienky, za ktorých poskytne na konkrétny Tovar záruku v dobe dlhšej, ako je stanovená týmito VOP alebo osobitnými predpismi.
4. Uplatnenie nárokov z vád Tovaru (reklamačné konanie) sa riadi článkom VII. týchto VOP.

VII. Reklamačný poriadok

1. Pokiaľ má Tovar vady, Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru v zmysle Záruky (článok VI. VOP) a platných predpisov SR a Odberateľ je oprávnený uplatniť u Predávajúceho reklamáciu a to písomne na e-mail info@zahoramizadolami.sk alebo doporučenou poštou na adresu Predávajúceho.
2. V prípade uplatnenej reklamácie je Spotrebiteľ povinný uviesť dôvody reklamácie, opísať nedostatky ktoré podľa neho Tovar má, a priložiť fotodokumentáciu, na ktorej je vidieť nedostatok v kvalite, balení alebo iných vlastnostiach dodaného Tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme rýchleho a hospodárneho vybavenia reklamácie resp. ukončenia reklamačného konania bude Spotrebiteľ k uplatneniu reklamácie prednostne používať reklamačný formulár, ktorý je prílohou týchto VOP.
3. Reklamačné konanie začína uplatnením reklamácie postupom podľa tohto článku VOP a doručením reklamačného formulára alebo iného obdobného dokumentu, z ktorého obsahu bude vyplývať uplatnenie reklamácie u Predávajúceho. Výsledok reklamácie a jej riešenia je oznámený Spotrebiteľovi z e-mailovej adresy info@zahoramizadolami.sk ihneď po prešetrení reklamácie, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Ak Predávajúci nevydá doklad o vybavení reklamácie v listinnej podobe, Zmluvné strany sa dohodli, že e-mail podľa predošlej vety na účely reklamačného konania považujú za doklad o vybavení reklamácie v zmysle Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
4. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Odberateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
5. Odberateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný Tovar za bezchybný, ak to Odberateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
6. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Odberateľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Odberateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Odberateľovi nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Odberateľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. Predávajúci je oprávnený vyzvať Odberateľa aby za účelom výmeny alebo opravy chybného Tovaru tento Predávajúcemu doručil.
7. Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru, ktorý sa má doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy je Predávajúcemu doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie a reklamovaný Tovar.
8. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie Tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v listinnej podobe.
9. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Predávajúci podľa Občianskeho zákonníka a v prípade ak je Odberateľ Spotrebiteľ aj podľa Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
10. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré si Odberateľ neuplatnil do konca záručnej doby Tovaru, ani za oneskorené dodanie Tovaru zavinené poskytnutím neúplných údajov alebo nesprávnych údajov Odberateľom. Rovnako nezodpovedá za poškodenie Tovaru kuriérom alebo osobou poverenou doručením Tovaru (poštovým doručovateľom a pod.) ak poškodenie bolo zrejmé už pri doručení Tovaru a Odberateľ ho nereklamoval u doručovateľa rovnako tak nezodpovedá ani za vady Tovaru vzniknuté používaním Tovaru v nevhodných podmienkach, alebo prostredí, rovnako za vady Tovaru zapríčinené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar. Vady Tovaru vzniknuté poškodením Tovaru, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, návode či obdobnom dokumente alebo v rozpore so všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru.
11. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
12. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, Internetová adresa: www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov dostupnom na Internetovej adrese www.mhsr.sk. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, webová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

VIII. Osobitné dojednania

1. Tovar Eurobankovka sa bude predávať v poradí sériových čísel bez možnosti výberu.
2. Počet Eurobankoviek na jeden nákup je nastavený automaticky podľa podmienok a obmedzení predaja konkrétnej série.
3. Vzájomná kombinácia rôznych sérií na jeden nákup je možná a povolená.
4. Objednávky budú spracovávané v poradí a nebude ich možné kombinovať a spájať.
5. Ponuka platí do vyčerpania Eurobankoviek určených na predaj.
6. Eurobankovky nie je možné rezervovať.
7. Z dôvodu opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19 je osobný odber do odvolania pozastavený.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.11.2020, kedy boli i uverejnené na Internetovej stránke Predávajúceho www.zahoramizadolami.sk a uplatňujú sa na zmluvy uzavreté po tomto dátume. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP rušiť, meniť, upravovať s tým, že na už uzavreté zmluvy sa budú vzťahovať VOP platné a účinné v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
2. V prípade zmluvných vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok Tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.
3. Predávajúci nie je zodpovedný za nedoručenie e-mailových správ Spotrebiteľovi, Odberateľovi ani Príjemcovi z dôvodu že e-mailová adresa na ktorú Predávajúci alebo jeho systém automatizovane odosielal e-mailovú správu bola uvedená nesprávne.
4. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vzorový reklamačný formulár.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

uzatvorenej medzi spotrebiteľom a
Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus so sídlom Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 132 072 (ďalej len ako „BBKT“)

Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus týmto v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov poučuje spotrebiteľov o práve odstúpiť od zmlúv uzatvorených na diaľku alebo uzatvorených mimo prevádzkových priestorov BBKT (ďalej len ako „Zmluva“).

Právo na odstúpenie od zmluvy

• Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

• Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete Tovar.

• Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese

Krajská organizácia cestovného ruchu „Banskobystrický kraj Turizmus“
so sídlom Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 132 072
telefonický kontakt: 0948 874 620
adresa elektronickej pošty: info@zahoramizadolami.sk

• Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, a ktorý je tiež priložený k tomuto poučeniu.

• Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

• Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

• Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

• Platba za zakúpený Tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

• Zašlite nám Tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:
Krajská organizácia cestovného ruchu „Banskobystrický kraj Turizmus“
so sídlom Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 132 072

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar:
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Dátum objednania/dátum prijatia*
………………………………………………….
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

……………………………………………………………………….
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum …………………………………….
* Nehodiace sa prečiarknite.

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Krajská organizácia cestovného ruchu „Banskobystrický kraj Turizmus“
Námestie SNP 1
974 01 Banská Bystrica
Kupujúci:
Meno a priezvisko (názov spoločnosti):
Telefonický kontakt:
E-mail:
Číslo účtu (IBAN):

týmto v súlade s Verejnými obchodnými podmienkami Internetového obchodu www.zahoramizadolami.sk uplatňujem reklamáciu nasledovného Tovaru:

Názov Tovaru:
Veľkosť:
Farba:
Dátum objednania:
Dátum prevzatia Tovaru:
Opis vád Tovaru:

Navrhované riešenie:
oprava Tovaru / výmena Tovaru / vrátenie ceny*
(*nehodiace sa prečiarknite)

V ……………………………………….. dňa ………………………………..

……………………………………
Kupujúci
(vlastnoručný podpis)

Oficiálny E-shop produktov Za horami, za dolami

Prémiová kvalita produktov
Platba kartou
Bezpečné zasielanie tovaru
Doprava zdarma nad 80€
Zavrieť

Prihlásiť sa

Zavrieť

Košík (0)

Košík je prázdny Žiadne produkty v košíku.

Za horami, za dolami

E-shop s oficiálnym merchandisom